Paieška

Uždaryti

Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. MB Loconinjo (toliau – „Pardavėjas“) vadovaujama Sandros Neverovienės, įmonės kodas 306013737, adresas Medžiotojų g. 2, LT-72311 Tauragė, kontaktinis numeris +37064815241, elektroninis paštas info@loconinjo.lt, prekybą vykdo vadovaujantis www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.loconinjo.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prieš įsigyjant pasirinktas prekes internetinėje parduotuvėje www.loconinjo.lt. Pirkėjas prieš patvirtindamas pirkimą privalės iš naujo sutikti su pasikeitusiomis Taisyklėmis (pažymėdamas varnelę langelyje su prierašu „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“). Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju prašome neatlikti pirkimo – pardavimo sandorių internetinėje parduotuvėje www.loconinjo.lt ir nesinaudoti šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.4. Internetinės parduotuvės www.loconinjo.lt prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kitose šalyse.

1.5. Pirkti www.loconinjo.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę:
1.5.1. visi fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės;
1.5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.5.3. juridiniai asmenys;
1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Registruojantis www.loconinjo.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą. Jeigu pasirenkamas apmokėjimas kreditine kortele, Pirkėjas įveda savo kreditinės kortelės duomenis) Pirkėjas atsakingas už teisingą duomenų pateikimą.

2.2. Internetinė parduotuvė www.loconinjo.lt įsipareigoja neatskleisti jokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus internetinės parduotuvės www.loconijo.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.3. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1 . Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.2. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jas gauna.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. užsakymo patvirtinimas, kuris yra išsiunčiamas Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu, su jame nurodyta informacija.

3.4. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys yra registruojamos ir saugomos www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3.5. Sutartis yra nutraukiama, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Pirkėjo pagrįstas reikalavimas gražinti visus (dalį) už prekę sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę, per protingą laiką pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas, jei pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas, yra patenkinamas.

3.6. Nutrūkus sutarčiai, pinigai klientui gražinami 14 darbo dienų laikotarpyje.

3.7. Gražinant pinigus klientui, naudojama ta pati mokėjimo priemonė, kurią klientas naudojo sandorio apmokėjimui.

3.8. Kas kart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.loconinjo.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.loconinjo.lt internetine parduotuve apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (susisiekus su www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės personalu, skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis ryšio priemonėmis ir užpildžius Gražinimo formą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl apatinių drabužių ir drabužių kūdikiams tiekimo.

4.3. Taisyklių 1.4. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

4.4. Taisyklių 1.4. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie www.loconinjo.lt internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pažeidus šią taisyklių, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.loconinjo.lt internetine parduotuve įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje www.loconinjo.lt

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės www.loconinjo.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis www.loconinjo.lt internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. ir 8.3 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir www.loconinjo.lt internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.loconinjo.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9. Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos www.loconinjo.lt internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekių kainos nurodytos parduotuvėje yra galutinės.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas naudojant UAB OPAY Solutions (opay.eu/lt) mokėjimų surinkimo sistemą.

8.2.1.1. Ši sistema – tai saugus būdas greitai ir patogiai atsiskaityti už prekes. Ja naudojantis Jums nereikės patiems formuoti pavedimo – tai už Jus padarys integruota sistema. Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į opay.eu/lt sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą. Jums tereikės pasirinkti banką, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojatės, paspaudžiant ant banko logotipo ir būsite nukreipti į savo banko internetinį tinklapį, kuriame suvedę savo prisijungimo duomenis, matysite Jums jau suformuotą sąskaitą, kurią reikės patvirtinti ir apmokėti. Apie Jūsų atliktą apmokėjimą mes sužinosime netrukus po atsiskaitymo įvykdymo. Atsiskaityti per opay.eu/lt Jūs galite, jei esate nors vieno iš išvardytų bankų klientais: AB Swedbank bankas; AB SEB bankas; AB Luminor bankas;  AB Citadele bankas; AB Šiaulių bankas; AB Medicinos bankas.

8.3. Apmokėjimas gali būti atliktas atsiskaitant mokėjimo kortele.

8.4. Atsiskaitydamas 8.2. ir 8.3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas gali būti atliktas atsiskaitant mokėjimo kortele.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (išskyrus šventines dienas) nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Pirkėjui. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5. Pristatymas Lietuvoje Lietuvos paštu, paštomatu ar kurjeriu gali trukti nuo 1 iki 10 darbo dienų.

9.6. Pristatymas į užsienio valstybes vykdomas Lietuvos paštu gali trukti nuo 10 iki 15 darbo dienų.

9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.8. Mokestis už pristatymą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

9.9. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės skyriuje „Pristatymas“.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybimius reikalavimus. Kiekvienos www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės parduodamos prekės savybės ir dydžiai bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad vaikiškų drabužių internetinėje parduotuvėje www.loconinjo.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.4.  Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės paprastai yra naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
11.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas).

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats iš anksto suderinus su www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės personalu, skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis ryšio priemonėmis, arba atsiųsti naudodamas savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama, remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

11.6. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.7. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:
11.7.1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
11.7.2. kūdikių drabužėliai;
11.7.3. siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
11.7.4. liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai.
11.7.5. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai
11.7.6. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai
11.7.7. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.loconinjo.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje www.loconinjo.lt įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.loconinjo.lt internetinės parduotuvės skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti www.loconinjo.lt esančią informaciją.

15.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10% nuolaida